Algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden

Van: Harmsen Groep te Lemelerveld

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk
anders is aangegeven:
Harmsen: Harmsen Groep, gevestigd te Lemelerveld, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 66307171, de gebruiker van deze voorwaarden, ook te noemen: opdrachtnemer, verkoper, verhuurder;
Wederpartij: de wederpartij van Harmsen, ook te noemen: opdrachtgever, koper, huurder;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Harmsen en wederpartij;
Het werk: het totaal van de tussen Harmsen en wederpartij overeengekomen werkzaamheden en de daarbij
door Harmsen geleverde zaken.

Artikel 2 Algemeen
2.1 De bepalingen van deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Harmsen en wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Harmsen, voor de
uitvoering waarvan door Harmsen van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;
2.3 De toepasselijkheid van voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen
schriftelijk anders zijn overeengekomen;
2.4 Indien Harmsen met wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden te zake alle volgende
overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn
verklaard;
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de
overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen en offertes, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor
aanvaarding is genoemd;
3.2 Indien een overeenkomst door een medewerker van Harmsen met een wederpartij wordt gesloten, zonder
expliciete instemming van Harmsen, heeft Harmsen de bevoegdheid deze overeenkomst te ontbinden binnen
14 dagen na ondertekening door de wederpartij;
3.3 Overeenkomsten waarbij Harmsen partij is, gelden eerst als gesloten:
a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel;
b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door wederpartij van een door
Harmsen gedaan aanbod;
c) bij gebreke daarvan, door de overhandiging door wederpartij aan Harmsen van relevante bescheiden en
zaken, die nodig zijn voor de opdracht of door aanvang van de werkzaamheden;
3.4 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven,
behoudens reclame binnen 10 werkdagen na factuurdatum;
3.5 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een
overeenkomst sluit, verklaart hij, door ondertekening van het contract, daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon
is naast de andere natuurlijk persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen;
3.6 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s exclusief omzetbelasting en andere
heffingen van overheidswege, alsmede exclusief transport-, laad/los- en montagekosten, verzekeringskosten,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
3.7 Mondeling opgegeven reparatiekosten worden bij benadering gegeven. Indien de prijs met meer dan 10%
wordt overschreden of dreigt te worden overschreden zal Harmsen de wederpartij onmiddellijk in kennis stellen.
Indien de wederpartij de overeenkomst wenst te ontbinden, dient hij zijn zaak onmiddellijk op te halen.
Harmsen zal alsdan de zaak ter beschikking stellen indien de wederpartij de reeds door Harmsen gemaakte
kosten aan Harmsen voldoet. Indien wederpartij zijn zaak ter reparatie laat, gaat hij met de verhoging van de
reparatiekosten akkoord;
3.8 Harmsen behoudt zich het recht voor om goederen die op datum aanbod in voorraad zijn te leveren aan
derden zolang wederpartij niet schriftelijk het aanbod heeft aanvaard;
3.9 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Harmsen daaraan niet gebonden.
De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Harmsen anders
aangeeft;
3.10 Een samengestelde prijsopgave verplicht Harmsen niet tot nakoming van een deel van de in de aanbieding
of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
3.11 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Harmsen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap;
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Harmsen het recht
werkzaamheden te laten verrichten door derden;
4.3 Indien wederpartij de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van
het werk aan zich heeft voorbehouden, is wederpartij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige
uitvoering daarvan;
4.4 Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan Harmsen aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor
het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Harmsen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan Harmsen zijn verstrekt, heeft Harmsen het
recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;
4.5 Harmsen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Harmsen is uitgegaan van door
wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor
Harmsen kenbaar behoorde te zijn;
4.6 Slechts op uitdrukkelijk voorafgaand verzoek zullen bij reparatieopdracht de vervangen materialen of
onderdelen aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld;
4.7 Bij afwezigheid van dit verzoek worden vervangen materialen of onderdelen door Harmsen afgevoerd
zonder dat de wederpartij op enigerlei wijze aanspraak kan maken op vergoeding c.q. de restantwaarde van die
materialen of onderdelen;
4.8 Nieuwe kentekenplaten kunnen alleen door de wederpartij zelf worden aangevraagd, de hieruit voortvloeiende
kosten voor rekening van de wederpartij;
4.9 De eventueel op kentekenplaten op te nemen gegevens dienen schriftelijk door de wederpartij aan Harmsen
te worden doorgegeven. Indien deze gegevens niet correct zijn, komen de hieruit voortvloeiende kosten voor
rekening van de wederpartij;
4.10 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor wederpartij
verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Harmsen voortvloeiende schade en kosten door wederpartij te
worden vergoed;
4.11 Indien door Harmsen of door Harmsen ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden
worden verricht op de locatie van wederpartij of een door wederpartij aangewezen locatie, draagt wederpartij
kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;
4.12 Wederpartij vrijwaart Harmsen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering
van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan wederpartij toerekenbaar is.

Artikel 5 Levering, oplevering
5.1 Levering van zaken geschiedt af magazijn c.q. werkplaats (Ambachtsweg 11, 8152 BA te Lemelerveld, NL),
tenzij anders overeengekomen;
5.2 Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen binnen 2 werkdagen nadat Harmsen deze hem volgens de
overeenkomst ter beschikking stelt dan wel op het moment dat deze bij hem afgeleverd worden;
5.3 Indien wederpartij niet binnen 2 werkdagen afneemt of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies die noodzakelijk zijn voor de levering en uitvoering, is Harmsen gerechtigd de zaken op te slaan voor
rekening en risico van wederpartij;
5.4 Indien wederpartij de gekochte zaken niet binnen twee weken afneemt, is Harmsen gerechtigd de zaken
aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is Harmsen gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die
Harmsen bij doorverkoop of vernietiging lijdt komen voor rekening van wederpartij;
5.5 Indien Harmsen gegevens behoeft van wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt
de levertijd aan nadat wederpartij deze aan Harmsen ter beschikking heeft gesteld;
5.6 Indien Harmsen een termijn voor oplevering c.q. levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven
oplevertijd of leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient
wederpartij Harmsen schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 Transport/Risico
6.1 Indien en voor zover Harmsen het transport, verzending, verpakking, laden en lossen op zich neemt, wordt
de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door wederpartij aan Harmsen is verstrekt, door Harmsen
bepaald. Tenzij anders overeengekomen, draagt wederpartij alle kosten en neemt alle risico in deze op zich,
inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder;
6.2 Eventuele specifieke wensen van wederpartij inzake het transport/verzending, worden slechts uitgevoerd,
indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Artikel 7 Onderzoek, reclames
7.1 Wederpartij is gehouden het opgeleverde werk c.q. het geleverde op het moment van levering te (doen)
onderzoeken. Daarbij behoort wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het uitgevoerde werk
casu quo het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die
daaraan in het normale (handels-) verkeer gesteld worden. Bij aflevering dient wederpartij eventuele zichtbare
gebreken aan de verpakking of aan de zaken op de pakbon aan te tekenen, bij gebreke waarvan deugdelijk is
geleverd;
7.2 De opneming c.q. het onderzoek vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van Harmsen en/of haar
transporteur en strekt ertoe te constateren of Harmsen aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft
voldaan;
7.3 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan Harmsen te worden
gemeld. Niet zichtbare tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 1 week na (op)
levering schriftelijk te worden gemeld;
7.4 Harmsen dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren;
7.5 Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van Harmsen juist zijn, zal Harmsen
de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen c.q. het geleverde vervangen. Wederpartij blijft
echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte zaken;
7.6 Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien wederpartij het door Harmsen uitgevoerde of geleverde in
gebruik heeft genomen, wordt het werk geacht deugdelijk te zijn opgeleverd;
7.7 Indien een zaak met instemming van Harmsen door wederpartij wordt geretourneerd, is Harmsen gerechtigd
15% van de verkoopprijs bij wederpartij in rekening te brengen;
7.8 De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:
- afwijkingen in kleur en maat van minder dan 10 %;
- de in de catalogus/aanbieding/prijslijst vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten;
- reclames over zichtbare schade of vermissing nadat wederpartij voor correcte aflevering bij de
transporteur of Harmsen heeft getekend;
- reclames over verkeerde bestellingen door de wederpartij en retourzendingen, waarvoor Harmsen niet
aansprakelijk is.
7.9 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of levering niet meer mogelijk of zinvol
is, zal Harmsen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het hiernavolgende onder “Aansprakelijkheid”
bepaalde.

Artikel 8 Modellen/monster
8.1 Is aan wederpartij een model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als
aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt
overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen;
8.2 Harmsen behoudt zich het recht voor andere dan bestelde zaken te leveren mits deze dezelfde
gebruikseigenschappen bezitten als de oorspronkelijke bestelde zaken en de oorspronkelijke bestelde zaken
op korte termijn niet leverbaar zijn;
8.3 De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen getallen, maten, gewichten, specificaties
of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding gegeven.

Artikel 9 Vergoedingen, prijs en kosten
9.1 Indien Harmsen met wederpartij een vaste prijs is overeengekomen, is Harmsen niettemin gerechtigd tot
verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd;
9.2 Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk
bestede uren of gedeelten daarvan. De prijs van de zaken wordt bepaald aan de hand van de door Harmsen op
datum overeenkomst vastgestelde prijzen. De uur prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van
Harmsen, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend
uurtarief is overeengekomen;
9.3 Harmsen is gerechtigd, een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet verschuldigd
is bij betaling voorafgaande levering of datum tenaamstelling van het voertuig indien dit op een eerder moment
plaats vindt dan de datum van levering;
9.4 Harmsen mag prijsstijgingen doorberekenen na 1 maand na de offertedatum, mits zich tussen het moment
van aanbieding of offerte en uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen met meer dan 3% hebben
voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, grondstoffen,
halffabricaten of verpakkingsmateriaal.

Artikel 10 Betaling
10.1 Betaling dient te geschieden op een door Harmsen aan te geven wijze: contant, dan wel per PIN of
bankoverschrijving en in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten
de betalingsverplichting niet op. Betalingen dienen te geschieden voorafgaande aan de levering of datum
tenaamstelling van het voertuig indien dit op een eerder moment plaats vindt dan de datum van levering.
Harmsen kan bij verhuur een door haar vast te stellen bedrag aan borg, ter zekerheid van voldoening van door
huurder te betalen bedragen, verlangen van huurder welke voorafgaande aan de levering voldaan dient te
worden. Indien er sprake is van huur van een roerende zaak zal de huurder betalen binnen een termijn van 14
dagen na factuurdatum;
10.2 Harmsen is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien de wederpartij hier niet
aan voldoet is Harmsen niet gehouden de overeenkomst uit te voeren;
10.3 Het is de wederpartij niet toegestaan vorderingen en schulden te verrekenen;
10.4 Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is wederpartij van
rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan,
tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente
over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment
van voldoening van het volledige bedrag;
10.5 Harmsen is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij te vorderen dat zij zekerheid stelt voor de nakoming
van haar verplichtingen jegens Harmsen;
10.6 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, dood, beslag of (voorlopige) surséance van
betaling van wederpartij zijn de vorderingen van Harmsen op wederpartij onmiddellijk opeisbaar;
10.7 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de
opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud/retentierecht
11.1 Alle door Harmsen geleverde materialen en andere zaken, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven
eigendom van Harmsen totdat wederpartij alle verplichtingen uit alle met Harmsen gesloten overeenkomsten
is nagekomen;
11.2 Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden
noch op enige andere wijze te bezwaren, tenzij Harmsen hiervoor toestemming heeft gegeven;
11.3 Wederpartij dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken allrisk te verzekeren, tenzij partijen
anders zijn overeengekomen. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van
voormelde zaken en komen toe aan Harmsen;
11.4 Voor het geval dat Harmsen zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft
wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Harmsen of door deze aan te
wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Harmsen zich bevinden en die zaken
mede terug te nemen;
11.5 Harmsen is gerechtigd goederen en objecten jegens een ieder die daarvan afgifte verlangt, terug te
houden voor rekening en risico van de wederpartij en/of eigenaar tot alle opeisbare vorderingen van Harmsen
zijn voldaan;
11.6 Deze goederen en objecten strekken Harmsen tot vuistpand voor alle vorderingen, welke hij ten laste
van de wederpartij of van de eigenaar van de goederen of objecten. Bij niet-voldoening van de vorderingen
geschiedt de verkoop van het vuistpand op de bij de Wet bepaalde wijze of, indien daaromtrent overeenstemming
bestaat, onderhands. Harmsen kan desgevraagd het vuistpand doen vervangen door een uitsluitend te zijner
beoordeling staande of gelijkwaardige of meer omvattende zekerheid;
11.7 De wederpartij kan zich nimmer tegenover Harmsen beroepen op hem ten aanzien van vorige opdrachten
al dan niet uitdrukkelijk verleend uitstel van betaling;
11.8 Harmsen heeft het recht van retentie zolang:
- de wederpartij de kosten van de werkzaamheden niet of niet geheel heeft voldaan;
- de wederpartij kosten van eerdere werkzaamheden niet of niet geheel heeft voldaan;
- de wederpartij andere vorderingen niet of niet geheel heeft voldaan;
Harmsen zal eerst tot levering overgaan wanneer wederpartij alle vorderingen aan Harmsen heeft voldaan of
nadat opdrachtgever voldoende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12 Garantie
12.1 Op alle door Harmsen geleverde nieuwe zaken is enkel van toepassing de daarop door de fabrikant van de
onderdelen van de geleverde zaak gegeven garantie(s) en wordt alleen garantie afgegeven op het chassis, de
wanden en het dak van de geleverde zaken. Harmsen treedt te zake van deze garantie(s) uitsluitend op
als tussenpersoon. Op door Harmsen geleverde gebruikte zaken wordt geen enkele garantie verstrekt. De
wederpartij erkent dat zij bij de aanschaf van gebruikte zaken zelf voldoende onderzoeksinspanningen verricht
aangaande de staat van de gekochte zaak. Indien Harmsen uitgebreidere garantie dan voormeld omschreven
moet verstrekken, dient dat schriftelijk, door beide partijen ondertekend, te zijn geschied;
12.2 De fabrikant van het onderdeel aan de geleverde zaak zal een garantieclaim beoordelen. Wanneer de
fabrikant een garantieclaim afwijst is Harmsen daaraan gehouden en is Harmsen niets aan wederpartij
verschuldigd, tenzij Harmsen anders met wederpartij overeenkomt;
12.3 Ten aanzien van door Harmsen geconstrueerde wagen, verleent Harmsen een garantie voor de duur van
ten hoogste 6 maanden na datum van levering. De garantie omvat enkel de door Harmsen geconstrueerde en
erkende fabricage-, constructie- en materiaalfouten.
Met nadruk sluit Harmsen elke andere buiten deze garantie vallende aansprakelijkheid uit. Indien
garantieaanspraken door Harmsen erkend worden, zijn zij enkel gehouden tot kosteloos herstel of vervanging
van het defecte onderdeel , montage daaronder begrepen. Harmsen is niet verplicht tot vergoeding van
bedrijfsschade of alle andere kosten, sleephulp daaronder begrepen;
12.4 Op door Harmsen verrichte reparaties verstrekt Harmsen gedurende 1 maand garantie na datum van
voltooiing van de reparatie onder voorwaarde dat de wederpartij terstond, uiterlijk binnen twee dagen na
het constateren van de onvolkomenheid, Harmsen daarvan in kennis stelt en Harmsen onmiddellijk in de
gelegenheid stelt het gebrek te verhelpen;
12.5 Alle voormelde garantieverplichtingen vervallen indien defecten aan de geleverde zaak c.q.
onvolkomenheden in de verrichte reparatie(s) optreden ten gevolge van zonder toestemming van de zijde van
Harmsen aangebrachte wijzigingen aan chassis of opbouw, onoordeelkundig gebruik, gebruik van onjuiste/
afwijkende brandstoffen, onjuiste behandeling, onvoldoende of verkeerd onderhoud of overbelasting. Tevens
vervalen de voormelde garantie verplichtingen indien zonder schriftelijke toestemming van de zijde van
Harmsen door derden werkzaamheden zijn verricht aan het door Harmsen geleverde of werkzaamheden zijn
verricht die in verband gebracht kunnen worden met de door Harmsen verrichte reparatie(s), daaronder niet
begrepen werkzaamheden volgende uit absolute noodzakelijkheid tot onmiddellijk herstel dat dient te worden
aangetoond aan de hand van door de betrokken reparateur te verstrekken gegevens;
12.6 Alle voormelde garantieverplichtingen vervallen indien defecten ontstaan na een verkeersongeval,
aangezien ten gevolge van het ongeval het causaal verband tussen de levering c.q. uitgevoerde reparatie en de
schade na het ongeval niet te herleiden is;
12.7 Op noodreparaties wordt geen garantie vertrekt, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;
12.8 Wederpartij dient schriftelijk een beroep te doen op de overeengekomen garantie door overlegging van de
aankoopfactuur;
12.9 Zolang wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten
voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 13 Risico-overgang
13.1 Het risico van verlies of beschadiging van de geleverde zaken gaat op wederpartij over op het moment
waarop deze zaken aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van
wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.
13.2 De ter reparatie aan Harmsen door wederpartij geleverde zaken blijven voor risico van de wederpartij,
tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie zijdens Harmsen en niet in redelijkheid van de
wederpartij verlangd kan worden dat hij de geleverde zaken voor het bovenstaande risico verzekert.
13.3 De wederpartij dient steeds zelf zijn voertuig of andere objecten te verzekeren tegen diefstal en schade
gedurende het verblijf van het object bij Harmsen in verband met een reparatie, controle of onderhoud of
de periode dat hij het object huurt van Harmsen en het object zich derhalve buiten het terrein van Harmsen
begeeft. Mocht tijdens het verblijf op het terrein van Harmsen of tijdens een proefrit schade aan de auto of
zaken van wederpartij of aan zaken van derden ontstaan dan dient wederpartij eerst haar eigen verzekeraar aan
te spreken, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 14 Incassokosten
14.1 Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. In ieder geval is
wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend
overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt
geadviseerd, met een minimum van € 350,00;
14.2 Indien Harmsen hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze
voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen
eveneens voor rekening van wederpartij.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding
15.1 Harmsen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,
indien:
- wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Harmsen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond
bestaat te vrezen dat wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts
toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
- wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld
vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;
15.2 Voorts is Harmsen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
15.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Harmsen op wederpartij onmiddellijk
opeisbaar. Indien Harmsen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet
en overeenkomst;
15.4 Harmsen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Annulering
16.1 Indien wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10%
van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van
gebruiker op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst;
16.2 Indien wederpartij bij annulering de afname weigert van de reeds door gebruiker aangeschafte zaken, al
dan niet be- of verwerkt, is wederpartij gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan gebruiker te voldoen;
16.3 Annulering dient schriftelijk (met fax of e-mail) te geschieden;
16.4 Bij annulering van een huurovereenkomst nadat deze tot stand is gekomen, wordt in de periode van:
- meer dan 48 uur voor aanvang huurperiode 0%
- binnen 48 uur voor aanvang huurperiode 30%
- op de aanvangsdatum van de huurperiode 100%
van de totale huurprijs als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Harmsen op
volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
17.1 Indien door Harmsen geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Harmsen jegens
wederpartij beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garantie” is geregeld;
17.2 Onverminderd de aansprakelijkheid krachtens de overeenkomst of de wet, is Harmsen aansprakelijk
voor schade aan het werk tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij deze schade het gevolg is van
buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan Harmsen in verband met de aard van
het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar
rekening te doen komen;
17.3 Wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven werkwijzen,
alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen;
17.4 Indien zaken, die wederpartij ter beschikking heeft gesteld dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken
mochten hebben, is wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade;
17.5 Wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door
derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen;
17.6 Indien Harmsen aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal
het bedrag van de door de assuradeur van Harmsen te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het
factuurbedrag, althans dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
17.7 Harmsen is nimmer aansprakelijk voor eventuele aanwezigheid en de gevolgen die daaruit voortvloeien
van de bij wet verboden stoffen op de geleverde zaken, waarvan Harmsen op moment van levering niet op de
hoogte was of op de hoogte kon zijn;
17.8 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Harmsen nimmer aansprakelijk. Adviezen worden
steeds gegeven op grond van de bij Harmsen bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg,
waarbij Harmsen steeds de bedoeling van wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt;
17.9 Wederpartij dient bij overhandiging van een voertuig, in verband met een reparatieopdracht of anderszins,
alle losse eigendommen uit het voertuig te nemen. Harmsen kan niet instaan voor diefstal, verlies en
beschadiging van losse eigendommen in het voertuig en voor de schade die de losse eigendommen aan het
voertuig veroorzaken;
17.10 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Harmsen aan de overeenkomst te
laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Harmsen toegerekend kan worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
17.11 Harmsen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
17.12 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden
niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Harmsen of zijn ondergeschikten.

Artikel 18 Overmacht
18.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als
gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet van de partij die zich daarop beroept,
en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
18.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Harmsen
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Harmsen niet in staat is zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk,
dan wel tijdig, na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Harmsen, ziekte van haar personeel, diefstal,
brand, verkeersbelemmeringen, exportbelemmeringen, stroom- en computerstoringen en stagnatie in de
levering van materialen door toeleveranciers worden daaronder begrepen;
18.3 Harmsen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat Harmsen zijn verbintenis had moeten nakomen;
18.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
18.5 Voor zoveel Harmsen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen
uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Harmsen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk
na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een
afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten
19.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Harmsen zich de rechten en
bevoegdheden voor die Harmsen toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectuele eigendomsrecht;
19.2 De in het kader van de overeenkomst eventueel door Harmsen tot stand gebrachte brochures, ontwerpen,
berekeningen, schetsen, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, prijslijsten, stalen en modellen, blijven eigendom van
Harmsen, ongeacht of deze aan wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
Deze mogen niet door wederpartij zonder voorafgaande toestemming van Harmsen worden verveelvoudigd,
verkocht, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte
stukken anders voortvloeit.

Artikel 20 Geheimhouding
20.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van
hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit
door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
20.2 Indien Harmsen op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken
en Harmsen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of
toegestaan recht van verschoning, is Harmsen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is
wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

SLOTBEPALINGEN


Artikel 24 Vertalingen van deze voorwaarden
Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling
op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 25 Geschillen
De rechter in Zwolle is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Harmsen het
recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad van Arbitrage.

Artikel 26 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Harmsen en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens
Koopverdrag is niet van toepassing op met Harmsen gesloten overeenkomsten.

Wilt u op de hoogte blijven van ons aanbod gebruikte schaftwagens, units en containers? Meld u aan en ontvang automatisch een e-mail met de nieuwste voorraad.

Harmsen groep b.v. © 2023 Algemene voorwaarden - Privacystatement

Powered by XELshop